MLCCC 2016-11-04 news letter

Dear Parents,

Daylight Savings Times ends this Sunday.  We “gain” an hour as we move our clocks 1 hour back, when 2am becomes 1am on early Sunday morning.  Yeah, no more waiting for school buses or driving to work in the dark!

Volunteers:

Shu Bao, Julia Chou, Kai Gao, Yafen Ke, Bin Le, Ling Li, Xia Li, Xiaojian Lu, Jane Mui & Jason Mui, Connie Ning, Ying Tang & Benbi Liu, Yuefang Tao & Sophia Pan, Jillian Tong & Yuqin Hao, Chwanchin Wang, Liping Wang, Sherry Wang, Yun Wang, Richu Wu, Qunbin Xiong, Bill Zhang, Bo Zhang.

Candy donors:

Diane Chi, Alicia Chin, Zhihong Lai, Wen Li, Yimu Li, Shuguang Liang, Xiaojian Lu, Mark Martinez, Tara Moore, Qiufang Tian, Qunbin Xiong.

Halloween costume/goodies donors:

Shu Bao, Julia Chou, Long Ding, Kai Gao, Yafen Ke, Zhihong Lai, Allison Lam, Huimin Li, Shuguang Liang, Elizabeth Shen.

Synopsis:

Details:

Looking forward to see you this Sunday!

Best Regards,

Li, Xia - Principal
Julia Chou - Director of Operations and Communications
Sherry Wang - PTO President
MLCCC Chinese Weekend School
"Like" us on Facebook under "Main Line Chinese Culture Center"
http://www.facebook.com/MainLineChineseCultureCenter